Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen DeliNova B.V. ("DeliNova”), een besloten vennootschap ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao onder nummer 82871 en een afnemer, waaronder mede begrepen (i) aanbiedingen door DeliNova, (ii) het gebruik van de website van DeliNova (“Website”) en (iii) overeenkomsten aangegaan door DeliNova.

1.2 Door aanvaarding van een door DeliNova gedaan aanbod en/of een order te plaatsen op de Website, aanvaardt de afnemer de toepasselijkheid van de Voorwaarden. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk door DeliNova van de hand gewezen, tenzij door beide schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3 Van deze Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover DeliNova daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.


Artikel 2 - Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes, waaronder die vermeld in folders en op de Website, door of namens DeliNova gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2 Overeenkomsten met DeliNova komen tot stand op het moment dat (i) DeliNova een order van de afnemer schriftelijk of elektronisch bevestigt, (ii) de afnemer een offerte van DeliNova schriftelijk of elektronisch accepteert (iii) DeliNova voor de betreffende order een factuur aan de afnemer toestuurt, (iv) DeliNova begint met de uitvoering van de order of (v) DeliNova op andere voor de afnemer kenbare wijze aan de feitelijke uitvoering van de order is begonnen.

2.3 DeliNova behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een order te weigeren, zonder dat enige schadevergoeding aan de afnemer verschuldigd zal zijn.


Artikel 3 - Levering(stermijn) en risico-overgang

3.1 Levering geschiedt:

a. door het afhalen van het gekochte aan het adres van DeliNova; of

b. door aflevering van het gekochte op de locatie van de afnemer.

3.2 Indien levering geschiedt door het afhalen door de afnemer, is de afnemer verplicht het gekochte binnen de door DeliNova aangegeven termijn op te halen.

3.3 Indien levering van het gekochte geschiedt door aflevering door DeliNova op de locatie van de afnemer gaat het risico daarvan over op de afnemer indien en zodra het gekochte ter beschikking van de afnemer is gesteld.

3.4 Indien de afnemer in het filiaal van DeliNova aankopen doet, gaat het risico van het gekochte terstonf over na voltooiing van betaling.

3.5 Indien de datum van de levering door toedoen of op verzoek van de afnemer wordt uitgesteld, is DeliNova vanaf het verstrijken van de leveringsdatum gerechtigd om opslagkosten bij de afnemer in rekening te brengen.

3.6 DeliNova is bevoegd het gekochte in gedeeltes te leveren en de afnemer te factureren voor het reeds geleverde gedeelte.

3.7 Door DeliNova gehanteerde leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Indien DeliNova het gekochte niet binnen een afgesproken leveringstermijn levert, is de afnemer bevoegd DeliNova in gebreke te stellen. DeliNova zal alsdan een nieuwe leveringstermijn bepalen en de afnemer zal verplicht zijn het gekochte alsdan af te nemen.

3.8 Indien DeliNova na de ingebrekestelling alsnog in verzuim blijft, zal DeliNova met de afnemer in overleg treden over de nakoming of ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 4 - Klachten en recht van reclame

4.1 De afnemer dient bij in ontvangstneming van het gekochte deze te controleren.

4.2 In geval van gebreken aan het gekochte dient de afnemer dit binnen 2 dagen na levering schriftelijk en gemotiveerd te melden aan DeliNova.

4.3 Indien er inderdaad sprake is van een gebrek aan het gekochte en de afnemer aan de voorwaarden opgenomen in dit artikel 4 heeft voldaan, dan zal DeliNova het gekochte vervangen of de prijs van het gekochte aan de afnemer crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van DeliNova.Artikel 5 - Betaling

5.1 Betaling aan DeliNova dient op de op de factuur aangewezen manier te geschieden en binnen de door DeliNova en de afnemer afgesproken termijn, zonder verrekening, korting of opschorting, tenzij schriftelijk anders door DeliNova is overeengekomen.

5.2 Indien de afnemer de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, zijn alle betalingsverplichtingen van de afnemer terstond opeisbaar en is DeliNova bevoegd, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, een boete op te leggen ter hoogte van 1,5% van het openstaande bedrag (factuurbedrag + boete + overige kosten), per maand dat de afnemer te laat is met betaling. DeliNova is in dat geval ook bevoegd alle kosten in verband met de invordering van het verschuldigde bedrag, waaronder buitengerechtelijke kosten, aan de afnemer in rekening te brengen.

5.3 Alle ontvangen bedragen van de afnemer zullen als achtereenvolgens strekken ter voldoening van (i) de boete, (ii) eventuele kosten in verband met de invordering en daarna (iii) de in hoofdsom openstaande vordering.

5.4 DeliNova is bevoegd eventuele verschuldigde bedragen aan de afnemer te verrekenen met bedragen die DeliNova aan de afnemer verschuldigd is of zal zijn.

5.5 De afnemer is bevoegd binnen 2 dagen schriftelijk bezwaar te maken tegen een factuur. Indien de afnemer geen gebruik hiervan maakt, wordt de afnemer geacht akkoord te zijn met de betreffende factuur.


Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

6.1 Het gekochte wordt aan de afnemer geleverd onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de koopprijs. Pas na volledige betaling van de koopprijs, gaat de eigendom over op de afnemer.

6.2 Zolang de koopprijs niet volledig is betaald, is de afnemer niet bevoegd een zakelijk recht, zoals pandrecht, te (doen) vestigen op het gekochte.

6.3 Indien de afnemer in verzuim is of DeliNova goede grond heeft te vrezen dat de afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen, is DeliNova bevoegd alle plaatsen te betreden teneinde haar eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde producten terug te nemen. De afnemer verleent reeds nu voor alsdan onherroepelijke machtiging hiertoe. Het vorenstaande laat onverlet DeliNova’s recht een vergoeding van afnemer te eisen voor geleden schade of gemaakte kosten tengevolge van de aan de afnemer toerekenbare niet-nakoming.


Artikel 7 - DeliPas en andere klantenpassen

7.1 De afnemer die een onderneming drijft komt in aanmerking voor een DeliPas. Andere afnemers, niet zijnde ondernemingen, kunnen ook in aanmerking komen voor een klantenpas. Beschikbare klantenpassen kunnen op de Website worden aangevraagd door indiening van de verzochte informatie en documenten.

7.2 De afnemer ontvangt per email een bericht wanneer de klantenpas kan worden opgehaald. Dit op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Het gebruik van een klantenpas is persoonlijk en beperkt tot de de afnemer. De klantenpas is alleen geldig in combinatie met een geldig legitimatiebewijs.

7.3 DeliNova acht de online registraties van de DeliPas als geaccordeerd door de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de desbetreffende onderneming.

7.4 De DeliPas biedt de afnemer toegang tot het filiaal van DeliNova. Bij het betreden van het filiaal dient de afnemer de DeliPas te scannen.

7.5 Het betreden van het terrein en de verkoopruimten van DeliNova geschiedt op eigen risico. De huisregels van DeliNova zijn te vinden bij de voordeur van het filiaal.

7.6 Op het terrein van DeliNova en in het filiaal mogen de medewerkers van DeliNova te allen tijde de afnemer om een geldig legitimatiebewijs vragen. De afnemer kan uitsluitend met gebruik van de DeliPas aankopen verrichten bij het filiaal van DeliNova.

7.7 Er kan slechts één afnemer per klantenpas aankopen doen bij DeliNova. De afnemer is verantwoordelijk voor de klantenpas. Indien de klantenpas gestolen wordt, vermist is, onbevoegd gebruikt wordt of beschadigd is, dient de afnemer dit gelijk aan DeliNova te melden via de op de website gepubliceerde link. De afnemer kan dit ook telefonisch doorgeven via het op de website gepubliceerde telefoonnummer, echter is de afnemer alsnog verplicht dit ook via bovengenoemde link door te geven.

7.8 DeliNova zal de klantenpas binnen 24 uur na ontvangst van de melding (tijdens kantooruren) blokkeren. De afnemer zal hierna opnieuw een aanvraag moeten indienen voor een klantenpas met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.

7.9 De klantenpas blijft te allen tijde eigendom van DeliNova. DeliNova behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen (i) de aanvraag voor een klantenpas te weigeren, (ii) de klantenpas bij de afnemer terug te halen of (iii) het gebruik van de klantenpas te blokkeren.

7.10 De klantenpas vervalt per ommegaande, in geval van ondernemingen, bij een overname of beëindiging van de afnemer en, in geval van natuurlijke personen, bij het overlijden van de afnemer.

7.11 Door gebruik te maken van de klantenpas geeft de afnemer DeliNova toestemming om persoons- en/of bedrijfsgegevens te gebruiken voor diens marketing- en commerciële activiteiten.


Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1 DeliNova is slechts verplicht tot schadevergoeding in geval van grove schuld of ernstige nalatigheid door DeliNova. De aansprakelijkheid voor schade wordt door DeliNova voorts beperkt tot het bedrag van de order die tot de schade heeft geleid.

8.2 Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor DeliNova voor schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten, waaronder gevolgschade of bedrijfsschade.

8.3 DeliNova is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht aan haar zijde. In geval van genoemde overmacht hebben zowel DeliNova als de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst indien de overmachtsituatie langer dan 1 maand heeft voortgeduurd. DeliNova is in het geval van overmacht geen schadevergoeding verschuldigd aan de afnemer.

8.4 DeliNova is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enigerlei verband houdt met het gebruik van de Website.

8.5 De afnemer vrijwaart DeliNova tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden schade in verband met een schending van een of meerdere Voorwaarden door de afnemer.


Artikel 9 - Intellectuele eigendom en gebruik van Website

9.1 Alle documenten die door DeliNova aan de afnemer worden verstrekt, blijven eigendom van DeliNova. De afnemer heeft slechts het recht deze documenten in te zien. Het is de afnemer specifiek verboden om:

  • Websitemateriaal te publiceren in andere media;
  • enig Websitemateriaal te verkopen, in sublicentie te geven en/of anderszins te commercialiseren;
  • Websitemateriaal publiekelijk uit te voeren en/of te tonen;
  • de Website op een zodanige manier te gebruiken die schadelijk is of kan zijn of waardoor de gebruikerstoegang tot de Website van DeliNova kan worden beïnvloed;
  • de Website te gebruiken op een zodanige manier die in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op enigerlei wijze dat schade kan toebrengen aan de Website, DeliNova of aan een persoon of zakelijke entiteit;
  • zich bezig te houden met datamining, gegevensverzameling, gegevensextractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot de Website van DeliNova;

9.2 Alle gebruikers-ID’s en wachtwoorden die de afnemer voor de (toegang tot de) Website heeft, zijn vertrouwelijk en de afnemer dient deze vertrouwelijkheid ook te waarborgen.

9.3 DeliNova behoudt zich het recht voor de toegang tot (bepaalde delen van) de Website van DeliNova op elk moment en naar eigen goeddunken te beperken.

9.4 Indien de afnemer in strijd met dit artikel handelt, is de afnemer verplicht alle door DeliNova geleden schade te vergoeden.

9.5 Er kan aan de inhoud van de Website geen rechten worden ontleend. Teksten op de Website mogen niet als advies worden geinterpreteerd. DeliNova is niet aansprakelijk voor de content van de Website, waaronder fouten in aanbiedingen.

9.6 De afnemer verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met de privacy statement zoals gepubliceerd op de Website.

9.7 Minderjarigen mogen geen gebruik maken van de website.


Artikel 10 - Ontbinding

10.1 In geval van niet, niet-behoorlijke of niet-tijdige nakoming door de afnemer van enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst met DeliNova, heeft DeliNova, onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel haar verplichtingen op te schorten, zulks ter keuze van DeliNova. DeliNova is in dat geval gerechtigd tot vergoeding door de afnemer van alle door DeliNova geleden of nog te lijden schade.

10.2 De bovengenoemde rechten komen DeliNova ook toe in geval faillissement, surséance van betaling of liquidatie van de afnemer of in geval de (on)roerende zaken van afnemer in beslag worden genomen.


Artikel 11 - Conversie

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn of als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd onder de toepasselijke wetgeving, zullen dergelijke bepalingen worden verwijderd zonder de geldigheid van de overige bepalingen hierin te beïnvloeden.


Artikel 12 - Wijzigingen

Het is DeliNova toegestaan om deze Voorwaarden op elk moment naar eigen inzicht te herzien. Door gebruik te maken van de Website wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig bekijkt.


Artikel 13 - Overdracht van rechten

13.1 Het is DeliNova toegestaan om haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met de afnemer, zonder enige kennisgeving aan de afnemer, toe te wijzen, geheel of gedeeltelijk over te dragen en/of uit te besteden.

13.2 Het is de afenemer niet toegestaan om zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met DeliNova toe te wijzen, geheel of gedeeltelijk over te dragen en/of uit te besteden.


Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op een tussen DeliNova en de afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend het Curaçaos recht van toepassing.

14.2 Indien tussen DeliNova en de afnemer een geschil ontstaat over de totstandkoming, uitleg of de uitvoering van de tussen DeliNova en de afnemer gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, is het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao bevoegd kennis hiervan te nemen.


Artikel 15 - Vindplaats Voorwaarden

Deze Voorwaarden zijn vastgesteld per 01 augustus 2022 en gedeponeerd bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao. De laatst gedeponeerde versie is steeds van toepassing c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst tussen DeliNova en de afnemer. Deze Voorwaarden zijn ook hard-copy te raadplegen bij de informatiebalie van DeliNova.


De Algemene Voorwaarden zijn hier te downloaden